YUEPAI SPORTSWEAR

05 / Sep
2019 AFF TOKYO ASIA FASHION FAIR
2019 AFF TOKYO ASIA FASHION FAIR
28 / Jun
professional T-shirt direct spray digital printing
Guangzhou yuepai clothing professional t shirt garments direct spray digital printing, using kornit imported high quality t shirt digital printing equipment, guangzhou yuepai more than 13 years of professional clothing printing and clothing production and